Povratak na prvu stranu                 

 

  Godišnji izveštaj Severni Banat za 2020

DOKUMENTA REDOVNE SKUPŠTINE 2020.

  Poziv za redovnu skupštinu akcionara
  Punomoćje za glasanje
  Formular za glasanje u odsustvu

  Zapisnik Severni Banat
  Odluka o usvajanju zapisnika Severni Banat
  Odluka o usvajanju GIP Severni Banat
  Odluka o usvajanju GFI Severni Banat
  Odluka o pokricu gubitka Severni Banat
  Odluka o usvajanju dnevnog reda Severni Banat
  Odluka o izboru revizora Severni Banat
  Odluka o izboru komisije i zapisnicara Severni Banat
  Odluka o izboru predsednika Skupstine Severni Banat
  Izvestaj Severni Banat

Predlog odluka Redovne Skupštine 2020.

  Odluka o izboru predsednika skupštine akcionara
  Odluka o izbornoj komisiji
  Odluka o usvajanju zapisnika
  Odluka o usvajanju GFI
  Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja
  Odluka o izboru revizora
  Odluka o pokriću gubitka

ODLUKE VANREDNE SKUPŠTINE, Oktobar 2019.

  Izveštaj o održanoj sednici
  Odluka o izboru komisije za glasanje
  Odluka o izboru predsednika skupštine
  Odluka o razrešenju i imenovanju direktora
  Odluka o usvajanju dnevnog reda
  Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice
  Zapisnik sa održane sednice

DOKUMENTA VANREDNE SKUPŠTINE 2019.

  Punomoćje za glasanje
  Poziv za vanrednu skupštinu akcionara
  Odluka o izboru predsednika skupštine akcionara
  Odluka o izbornoj komisiji
  Odluka o usvajanju dnevnog reda
  Odluka o usvajanju zapisnika
  Odluka o razrešenju i imenovanju direktora
  Formular za glasanje u odsustvu

DOKUMENTA REDOVNE SKUPŠTINE 2019.

  Zapisnik sa redovne Skupstine akcionara Severni Banat

Odluke Redovne Skupštine 2019.

  Odluka o izboru predsednika skupštine akcionara
  Odluka o izbornoj komisiji
  Odluka o usvajanju dnevnog reda
  Odluka o usvajanju zapisnika
  Odluka o usvajanju GFI
  Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja
  Odluka o izboru revizora
  Odluka o pokriću gubitka

Predlog odluka Redovne Skupštine 2019.

  Punomoćje za glasanje
  Poziv za redovnu skupštinu akcionara
  Odluka o izboru predsednika skupštine akcionara
  Odluka o izbornoj komisiji
  Odluka o usvajanju dnevnog reda
  Odluka o usvajanju zapisnika
  Odluka o usvajanju GFI
  Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja
  Odluka o izboru revizora
  Odluka o pokriću gubitka
  Formular za glasanje u odsustvu