Povratak na prvu stranu                 

 

DOKUMENTA REDOVNE SKUPŠTINE Juni 2021.

Zapisnik sa skupštine
Odluka o usvajanju zapisnika
Odluka o usvajanju gip
Odluka o usvajanju gfi
Odluka o usvajanju dnevnog reda
Odluka o pokriću gubitka
Odluka o izboru revizora
Odluka o izboru predsednika
Odluka o izboru komisije
Odluka o imenovanju člana odbora
Izveštaj o održanoj skupštini

Punomoćje za glasanje Severni Banat
Predlog odluke zapisnik
Predlog odluke zapisničar
Predlog odluke revizor
Predlog odluke izbor predsednika
Predlog odluke gubitak
Predlog odluke GIP
Predlog odluke GFI
Predlog odluke dnevni red
Predlog odluke član odbora
Poziv za sednicu skupštine akcionara Severni Banat
Formular za glasanje u odsustvu Severni Banat

 

  Godišnji izveštaj Severni Banat za 2020

DOKUMENTA REDOVNE SKUPŠTINE 2020.

  Poziv za redovnu skupštinu akcionara
  Punomoćje za glasanje
  Formular za glasanje u odsustvu

  Zapisnik Severni Banat
  Odluka o usvajanju zapisnika Severni Banat
  Odluka o usvajanju GIP Severni Banat
  Odluka o usvajanju GFI Severni Banat
  Odluka o pokricu gubitka Severni Banat
  Odluka o usvajanju dnevnog reda Severni Banat
  Odluka o izboru revizora Severni Banat
  Odluka o izboru komisije i zapisnicara Severni Banat
  Odluka o izboru predsednika Skupstine Severni Banat
  Izvestaj Severni Banat

Predlog odluka Redovne Skupštine 2020.

  Odluka o izboru predsednika skupštine akcionara
  Odluka o izbornoj komisiji
  Odluka o usvajanju zapisnika
  Odluka o usvajanju GFI
  Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja
  Odluka o izboru revizora
  Odluka o pokriću gubitka

ODLUKE VANREDNE SKUPŠTINE, Oktobar 2019.

  Izveštaj o održanoj sednici
  Odluka o izboru komisije za glasanje
  Odluka o izboru predsednika skupštine
  Odluka o razrešenju i imenovanju direktora
  Odluka o usvajanju dnevnog reda
  Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice
  Zapisnik sa održane sednice

DOKUMENTA VANREDNE SKUPŠTINE 2019.

  Punomoćje za glasanje
  Poziv za vanrednu skupštinu akcionara
  Odluka o izboru predsednika skupštine akcionara
  Odluka o izbornoj komisiji
  Odluka o usvajanju dnevnog reda
  Odluka o usvajanju zapisnika
  Odluka o razrešenju i imenovanju direktora
  Formular za glasanje u odsustvu

DOKUMENTA REDOVNE SKUPŠTINE 2019.

  Zapisnik sa redovne Skupstine akcionara Severni Banat

Odluke Redovne Skupštine 2019.

  Odluka o izboru predsednika skupštine akcionara
  Odluka o izbornoj komisiji
  Odluka o usvajanju dnevnog reda
  Odluka o usvajanju zapisnika
  Odluka o usvajanju GFI
  Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja
  Odluka o izboru revizora
  Odluka o pokriću gubitka

Predlog odluka Redovne Skupštine 2019.

  Punomoćje za glasanje
  Poziv za redovnu skupštinu akcionara
  Odluka o izboru predsednika skupštine akcionara
  Odluka o izbornoj komisiji
  Odluka o usvajanju dnevnog reda
  Odluka o usvajanju zapisnika
  Odluka o usvajanju GFI
  Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja
  Odluka o izboru revizora
  Odluka o pokriću gubitka
  Formular za glasanje u odsustvu