Graditelj – dokumenta


DOKUMENTA SKUPŠTINE AKCIONARA 2018.

  Punomoćje
  Predlog odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara
  Predlog odluke o usvajanju obaveštenja o pravima akcionara na nesaglasnost 
  Predlog odluke o usvajanju konsolidovanog izveštaja o poslovanju
  Predlog odluke o usvajanju konsolidovanih izveštaja sa mišljenjem revizora
  Predlog odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju
  Predlog odluke o usvajanju izveštaja o načinu utvrđivanja vrednosti akcije
  Predlog odluke o usvajanju informacije o ispunjenosti uslova 123.ZOTK
  Predlog odluke o usvajanju finansijskih izveštaja sa mišljenjem revizora
  Predlog odluke o usvajanju dnevnog reda
  Predlog odluke o pokriću gubitka
  Predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta
  Predlog odluke o izboru revizora
  Predlog odluke o izboru predsednika skupštine
  Predlog odluke o izboru komisije i zapisničara
  Predlog odluke o isključenju akcija
  Poziv za skupštinu potpisan
  Obaveštenje o načinu utvrđivanja vrednosti
  Obaveštenje akcionarima o pravima da budu nesaglasni
  Formular za glasanje u odsustvu

  Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice
  Odluka o usvajanju obaveštenja o pravima akcionara
  Odluka o usvajanju konsolidovanog izveštaja o poslovanju
  Odluka o usvajanju izveštaja - informacije
  Odluka o usvajanju izveštaja - informacije o ispunjenosti uslova
  Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja sa mišljenjem revizora
  Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju
  Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem revizora
  Odluka o usvajanju dnevnog reda
  Odluka o povlačenju akcija
  Odluka o pokriću gubitka
  Odluka o izmenama i dopunama Statuta
  Odluka o izboru zapisničara i komisije za glasanje
  Odluka o izboru revizora
  Odluka o izboru predsednika Skupštine
  Izvestaj Graditelj

GODIŠNJI IZVEŠTAJI

DOKUMENTA SKUPŠTINE AKCIONARA 2017.

DOKUMENTA SKUPŠTINE AKCIONARA 2016.

DOKUMENTA SKUPŠTINE AKCIONARA 2015.

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Button_Widget"][/siteorigin_widget]

Beaver Builder •